• GIE Thailand

  Canada

  Canada

  ทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศแคนาดา

  คุณสมบัติของผู้เรียน

  • สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ในระดับพอใช้ขึ้นไป
  • เป็นผู้ที่มีบุคลิกและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
  • เป็นคนมีระเบียบ รักสงบ รักธรรมชาติ ใช้ชีวิตประจำวันแบบเรียบง่าย ชอบทำกิจกรรมในบางเวลาที่เหมาะสม
  • มีความสามารถในการเล่นกีฬาบ้างในบางครั้ง หรือมีความสามารถด้านอื่นๆ

   

  โรงเรียนในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

  • นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล ซึ่งกระจายอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาต่างๆ เช่น Newfoundland and Labrado , Nova Scotia, Toronto, Ottawa, Maple Ridge เป็นต้น แต่อัตรการส่วนการให้ทุนจะไม่เท่ากันในแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา

  ระยะเวลาในการเรียน

  • โรงเรียนในประเทศแคนาดา จะเปิดเรียนประมาณต้นเดือนกันยายน สิ้นสุดปีการศึกษาประมาณปลายเดือนมิถุนายน

  จุดเด่นของการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนในประเทศแคนาดา

  • ในประเทศแคนาดาจัดการเรียนการสอนที่รับผู้เรียนที่มีศักยภาพที่หลากหลาย เนื่องจารกทุกโรงเรียนจะมีหน่วยงานที่ดูแลให้ความช่วยเหลือนักเรียนแลกเปลี่ยนที่มาจากประเทศต่างๆ ให้สามารถเข้าเรียนร่วมกับชาวแคนาดาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุขกับการเรียนตลอดระยะเวลา 10 เดือน

  ผลการเรียนของนักเรียนที่ไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศแคนาดา

  • นักเรียนจะได้รับรายงานผลการเรียนจากโรงเรียนทุกๆ 2 เดือน (Progress Report)
  • เมื่อสิ้นสุดโครงการ 10 เดือน การรับ Transcript จากโรงเรียนในแคนาดา เป็นระบบการศึกษาในประเทศแคนาดา โรงเรียนที่มีนักเรียนเข้าเรียนจะให้ Transcript ในลักษณะของ Grade Report ส่วน Transcript แบบเต็มรูปแบบและเป็นทางการจะต้องรออีกประมาณ 2 เดือน เพราะ Transcript แบบเต็มรูปแบบจะออกมาจากเขตพื้นที่การศึกษาที่นักเรียนไปเรียน

  โฮสแฟมิลี่

  • ชาวแคนาดาที่รับเป็นโฮสดูแลนักเรียนแลกเปลี่ยน จะเป็นครอบครัวที่เอาใจใส่ดูแลนักเรียนที่อุปถัมภ์เป็นอย่างดี นักเรียนจะได้รับประทานอาหารเช้าและเย็นกับครอบครัว ส่วนมื้อกลางวันนักเรียนจะหาซื้อรับประทานเองที่โรงเรียน วันเสาร์-อาทิตย์ นักเรียนจะรับประทานอาหาร 3 มื้อ ที่บ้านกับครอบครัวอุปถัมภ์