• GIE Thailand

  China

   

   China

  ประเทศจีนเป็นอีกหนึ่งประเทศมหาอำนาจของโลกและยังเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกอีกด้วย จึงทำให้ภาษาจีน (Mandarin) กำลังเริ่มมีบทบาทและความสำคัญไม่แพ้ภาษาอังกฤษ ทั้งต่อทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโลก ทางโครงการ GIE ได้รับการสนับสนุนทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนจากองค์กรทางการศึกษาของประเทศจีน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทดังนี้

   

  1. นักเรียนที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ด้านภาษาจีนหรือสอบวัดระดับภาษาจีนได้น้อยกว่า HKS4 สามารถสมัครได้ แต่ต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษที่ทางโรงเรียนกำหนดไว้ และจะต้องไปเข้าเรียนคอร์สเสริมภาษาจีนในขณะที่เรียนอยู่ที่นั่น โดยจะต้องเรียนวิชาสามัญอื่นๆควบคู่ไปด้วย

   

  1. นักเรียนที่มีความรู้ด้านภาษาจีนหรือสอบวัดระดับภาษาจีนได้มากกว่า HKS4 หรือเทียบเท่า จะสามารถเข้าเรียนวิชาสามัญได้ทุกวิชาโดยไม่ต้องเรียนคอร์สเสิรมภาษาจีน

   

  เยาวชนที่ต้องการสมัครเพื่อร่วมการคัดเลือกเป็นตัวแทนโครงการจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  อายุตั้งแต่ 12 ปี ขึ้นไป

  พร้อมเปิดรับประสบการ์ณใหม่ๆให้กับชีวิต มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

  กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือเทียบเท่า

  มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50

  มีผลการเรียนรายวิชาทุกวิชาต้องไม่ต่ำกว่า 2.00

  ไม่มีโรคประจำตัวร้ายแรง

  วิธีการสมัครเบื้องต้น

  1. สมัครออนไลน์ได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.giethailand.com
  2. สมัครกับอาจารย์ผู้ดูแลโครงการในโรงเรียนที่ศึกษาอยู่ ในกรณีที่ทางโรงเรียนเป็นศูนย์ของ GIE
  3. สมัครทางโทรสาร โดยสามารถส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ส่งทางโทรสารมาที่ 02-675-5278

  โดยผู้สมัครจะได้รับเอกสารรับรองการสมัครและหมายเลขประจำตัวสอบเพื่อยื่นต่อกรรมการคุมสอบในวันสอบคัดเลือก

  1. สมัครด้วยตัวเองที่ GIE Education

  43 ตึกไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น7 ถนนสาทรใต้ กรุงเทพฯ

  Tel. 02-675-5899 Fax. 02-675-5278

  Website: www.giethailand.com

  1. ค่าสมัครสอบ 300 บาท