• GIE Thailand

  Japan

   

  Japan

  ทุนนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น 

  ลักษณะการเรียน

  • นักเรียนที่ต้องการไปเรียนแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น จะต้องผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นอย่างน้อย ระดับ 5 ซึ่งเป็นระดับพื้นฐาน ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
  • นักเรียนจะเรียนเป็น 3 ภาคเรียน

  ภาคเรียนที่ 1 (เมษายน – กรกฎาคม) เรียนเตรีมความพร้อมภาษาญี่ปุ่นอย่างเดียว

  ภาคเรียนที่ 2 -3 (สิงหาคม – มีนาคม) หากผ่านการประเมินด้านภาษาจากโรงเรียนแล้ว จะได้เข้าเรียนในชั้นปกติร่วมกับนักเรียนชาวญี่ปุ่น

  ** เมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา จะได้รับ Transcript กลับประเทศไทย

  ที่พัก

  • นักเรียนทุนแลกเปลี่ยนประเทศญี่ปุ่น จะไม่พักกับโฮสแฟมิลี่ แต่จะพักในหอพักของโรงเรียน ห้องละ 2 คน อาหารวันละ 3 มื้อ
  • ปิดภาคเรียน 2-3 สัปดาห์ นักเรียนต้องออกจากหอพัก (เดินทากลับประเทศไทย หรือไปพักบ้านเพื่อน บ้านญาติ)

  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

  • นักเรียนจะต้องซื้อเครื่องแบบนักเรียนของโรงเรียน
  • ค่าตำราเรียน
  • ค่าทำกิจกรรมพิเศษ 1-2 กิจกรรม
  • (กิจกรรมอื่นๆ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)